Kategorie

 
     
   
 

Regulamin sklepu internetowego MulloSklep internetowy Mullo, działający pod adresem www.mullo.pl, prowadzony jest przez: Giftexpress, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Synów Pułku 22, 60-462 Poznań, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej - pod numerem 68894/2009, nr NIP 781-158-75-86, nr Regon 301224790.

I. Przyjmowanie zamówień i ich realizacja.
1. Sklep internetowy Mullo, nazywany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych towarach Sklep zamieszcza na stronie www.mullo.pl.
2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje te są tylko zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem Mullo. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i akceptacji tego zamówienia przez Sklep, z zastrzeżeniem ust. 7-9.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.mullo.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni, po czym wygasa.
5. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane niezbędne do realizacji zamówienia
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
6. Aby złożyć zamówienie Klient musi dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności.
7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sklep, w terminie 7 dni, wysyła wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się z Klientem w celu:
a. przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – wtedy umowa nie zostaje zawarta,
c. propozycji zmian, czyli przedstawienia kontroferty Sklepu– w takim przypadku do zawarcia umowy konieczne jest zaakceptowanie kontroferty Sklepu przez Klienta. Akceptacja kontroferty Sklepu może nastąpić tylko i wyłącznie w wiadomości wysłanej na adres Sklepu . 
8. Przyczyną przedstawienia kontroferty Sklepu, o której mowa w ust. 7 pkt c, może być w szczególności: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, i inne. 
9. Kontroferta Sklepu, o której mowa w ust.7 pkt c jest wiążąca dla Sklepu w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty Sklepu przez Klienta w terminie jej obowiązywania (3 dni) skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie Sklepu.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Dokonywanie zmian w zamówieniach.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Numer telefonu i adres e-mail Sklepu znajdują się w zakładce Kontakt.
2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny produktów.

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie uwzględniają kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Sklep zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się w zakładce Płatności i Wysyłka.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Przy towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę; uwzględniane są tylko dni robocze. Dłuższe niż podane na stronie produktu terminy realizacji zamówienia (w szczególności dotyczące towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta) są potwierdzane przy zawieraniu umowy sprzedaży.
2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Na terytorium Polski zamówienie jest dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi zwykle: 1-2 dni robocze w przypadku DPD oraz 2-5 roboczych dni w przypadku Poczty. Informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się w zakładce Płatności i Wysyłka.
4. Możliwa jest wysyłka zamówienia za granicę - koszty wysyłki są każdorazowo ustalane indywidualnie przy zawieraniu umowy sprzedaży.
5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6. W momencie pokwitowania odbioru towar staje się własnością Klienta. Klient powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności kuriera lub pracownika Poczty. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przelew bankowy,
b. przelew elektroniczny przy pomocy PayU,
c. płatność przy odbiorze.
Płatność przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadku wysyłki zamówionego towaru na adres w Polsce. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Płatności i wysyłka”. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Płatności i wysyłka”. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI. Reklamacje.

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie w formie pisemnej (drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej) na adres Sprzedawcy podany na stronie „Kontakt”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. Po złożeniu reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4.  Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po uznaniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności dla Klienta. 

 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 

VII. Odstąpienie od umowy.

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.  
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, jest on obowiązany odesłać towar na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sklepu. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami zmniejszenia jej wartości.
3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klientowi odstępującemu od umowy należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Zwrot zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klient powinien przy tym wskazać numer konta w wiadomości e-mail wysłanej na adres Sklepu lub w zgłoszeniu reklamacyjnym dostarczonym do Sklepu.

5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

 W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

 

VIII. Zwrot należności dla Klienta.

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, to zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu ustalenie rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.

IX. Ochrona danych osobowych Klienta.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym jest GIFTEXPRESS Artur Zamojski, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: GIFTEXPRESS Artur Zamojski, ul. Cieszkowskiego 32, 60-462 Poznań lub telefonując pod numer: 61 8241171
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu sklepu, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są WYŁĄCZNIE dla celów związanych z realizacją Umowy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.X. Postanowienia końcowe.

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
2. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2012 r.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie udostępnienia ich na stronie www.mullo.pl. Umowy kupna zawarte przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.